مرور برچسب

کودکان کار

این آشغال های دوست نداشتنی…/چرا کسی به فکر کودکان زباله‌گرد نیست؟

5ed4a1f78af6e_2020-06-01_11-06
با یک دستش یک طرف سطل زباله و با دست دیگرش دنبال چیزی می گردد، دقایقی او را تماشا می کنم.او به جست و جوی خود برای پیدا کردن بطری نوشابه، بطری آب معدنی و .. ادامه می دهد.
از خانه بیرون رفتم و برای کنجکاوی بیشتر نزدیکش شدم، سعی می کند نگاهش را که با شرمسازی گره خورده از نگاهم بدزد؛ قیافه نحیف و لاغر او را باسؤال های بی شمار بارها بالا پایین می