مرور برچسب

کارفرما

اجرای ممنوعیت کار اجباری کارگران

5f64f3442f026_5f64f3442f02b کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کافرمایی درباره کار اجباری کارگران در کارگاه‌ها و تولیدی ها، خبرداد. وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: کار اجباری با توجه به ماده ۶ قانون کار به هر شکل ممنوع است. او گفت: متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط، امکانات خاطی و