مرور برچسب

غربالگری جنین

غربالگری جنین، ضرورت یا جنایت ؟!

مشخص است که دیده اند نمی توانند مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند، تصمیم گرفته اند کسری نفرات را به شیوه دیگری جبران کنند. و چه بهتر که غربالگری را حذف کنند. این نشان می دهد که برای این نوع تفکر مهم نیست که انسانهای بی‌گناهی که پا به عرصه گیتی می‌گذارند سالم باشند یا دچار نقص و معلولیت! اینان فقط کمیت را می‌شناسند و کیفیت برایشان مهم نیست. پایگاه…