مرور برچسب

آنلاین

آنلاین در خانه بمانید|خبر فوری

آنلاین در خانه بمانید|خبر فوریبا استفاده از اپلیکیشن‌ها و خدمات استارتاپ‌ها اکثر کارهای روزمره‌ را با یک ‌تغییر در سبک‌ زندگی‌تان می‌توانید آنلاین انجام دهید و سلامت بمانید برای کاهش تلفات ویروسی که ماه‌هاست مثل بختک روی زندگی ما و مردم دیگر جهان افتاده است، هیچ راهی به جز فاصله‌گذاری اجتماعی و زدن ماسک وجود ندارد. به گزارش همشهری، هر‌چند خبرهای واکسن کرونا خیلی‌ها