آماری تفکیکی از پوشش واکسیناسیون کرونا

وزارت بهداشت آمار پوشش واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ را به تفکیک نوبت اول، نوبت دوم و نوبت سوم در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور منتشر کرد.

, آماری تفکیکی از پوشش واکسیناسیون کرونا, رسا نشر - خبر روز

بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ‌آمار کمترین و بیشترین میزان پوشش واکسیناسیون نوبت اول، دوم و سوم در کشور تاکنون به شرح زیر است:

آمار تفکیکی بیشترین و کمترین میزان واکسیناسیون نوبت اول علیه کرونا
بالاترین پوشش واکسیناسیون نوبت اول علیه کووید ۱۹ در دانشگاه‌های علوم پزشکی بزرگ شامل تهران با ۹۶ درصد، ‌ رشت با ۸۹ درصد، بندرعباس با ۸۸ درصد، تبریز با ۸۷ درصد و شیراز با ۸۶ درصد است.

همچنین بالاترین پوشش واکسیناسیون نوبت اول علیه کووید ۱۹ در دانشگاه‌های علوم پزشکی کوچک نیز در سراب با ۹۷ درصد، اسفراین با ۹۶ درصد، بهبهان با ۹۵ درصد، ‌ خلخال با ۹۳ درصد و خمین با ۸۸ درصد دیده می‌شود.

در عین حال کمترین پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ نوبت اول تاکنون در بم با ۵۴ درصد، زاهدان با ۵۸ درصد، آبادان با ۶۰ درصد، سنندج با ۶۹ درصد و جیرفت با ۶۹.۵ درصد بوده است.

آمار تفکیکی بیشترین و کمترین میزان واکسیناسیون نوبت دوم علیه کرونا
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، ‌ در نوبت دوم واکسیناسیون، بالاترین میزان پوشش در دانشگاه‌های علوم پزشکی بزرگ، ‌ شامل شیراز با ۷۰.۵ درصد، ‌ تهران با ۶۹ درصد، تبریز با ۶۹ درصد، ‌رشت با ۶۸ درصد، ‌ زنجان با ۶۶ درصد و بندرعباس هم با ۶۶ درصد بوده است.

در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کوچک نیز سراب با ۷۶ درصد، بهبهان با ۷۴ درصد، اسفراین با ۷۲ درصد، خمین با ۷۰ درصد و سبزه‌وار با ۶۸ درصد دیده می‌شود.

در عین حال حال کمترین پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ نوبت دوم تاکنون در زاهدان با ۳۴ درصد، آبادان با ۳۵ درصد، ایرانشهر با ۳۶ درصد، ‌ بم با ۳۸.۵ درصد و سنندج با ۴۵.۵ درصد بوده است.

آمار پوشش واکسیناسیون نوبت اول و دوم در افراد ۱۲ تا ۱۸ سال
همچنین بالاترین میزان پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ در نوبت اول افراد ۱۲ تا ۱۸ سال در دانشگاه‌های علوم پزشکی بزرگ شامل بندرعباس با ۷۹ درصد، تهران با ۷۸ درصد، یاسوج با ۷۸ درصد، شیراز با ۷۵ درصد، تبریز با ۷۴ درصد بوده است.

همچنین بالاترین پوشش واکسیناسیون نوبت اول علیه کووید ۱۹ در افراد ۱۲ تا ۱۸ سال در دانشگاه‌های علوم پزشکی کوچک در سراب با ۹۸ درصد، اسدآباد با ۸۹ درصد، ساوه با ۸۵ درصد، تربت جام با ۸۰ درصد و خلخال با ۷۸ درصد بوده است.

در عین حال کمترین پوشش واکسیناسیون نوبت اول در افراد ۱۲ تا ۱۸ سال در دانشگاه‌های علوم پزشکی بزرگ ، زاهدان با ۴۶ درصد، ایران با ۵۹ درصد، ‌ سنندج با ۶۱ درصد، بوشهر با ۶۲ درصد، گرگان با ۶۳ درصد و مشهد با ۶۳ درصد بوده است. همچنین کمترین پوشش واکسیناسیون نوبت اول در افراد ۱۲ تا ۱۸ سال در دانشگاه‌های علوم پزشکی کوچک، شامل قم با ۴۹ درصد، آبادان با ۵۱ درصد، دزفول با ۵۵ درصد، بم با ۵۸ درصد و کاشان با ۵۸ درصد بوده است.

در نوبت دوم واکسیناسیون برای افراد ۱۲ تا ۱۸ سال نیز بالاترین میزان پوشش در دانشگاه‌های علوم پزشکی بزرگ، یاسوج با ۴۵ درصد، بندرعباس با ۴۰ درصد، ‌ تبریز ۳۶ درصد، زنجان و شهرکرد هر کدام با ۳۵ درصد و شیراز با ۳۴ درصد بوده است. همچنین در دانشگاه‌های علوم پزشکی کوچک نیز بالاترین میزان پوشش در این بخش مربوط به سراب ۵۹ درصد، لارستان ۴۵ درصد، اسدآباد ۴۱ درصد، خلخال ۳۹ درصد و مراغه با ۳۸ درصد بوده است.

در عین حال کمترین پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ برای افراد ۱۲ تا ۱۸ سال در نوبت دوم، ‌ در دانشگاه‌های بزرگ شامل زاهدا ۹.۵ درصد، سنندج ۱۵.۵ درصد، ‌ گرگان ۱۸ درصد، اهواز ۱۸.۵ درصد و مشهد ۲۰ درصد بوده است. در دانشگاه‌های کوچک نیز شامل آبادان هشت درصد، قم ۱۲.۷ درصد، دزفول ۱۴.۶ درصد، ‌ سیرجان ۱۶.۶ درصد و بم ۱۸ درصد بوده است.

بیشترین و کمترین میزان تزریق دز سوم واکسن کرونا در کجا بوده است؟

همچنین بالاترین پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ در نوبت سوم مربوط به تهران با ۰.۴۸ درصد، بهبهان ۰.۴۷ درصد، کرمان ۰.۴۶ درصد، فسا ۰.۳۷ درصد،  ۰.۳۴ درصد در اهواز، ۰.۳۴ درصد در گراش، جهرم ۰.۳۲ درصد، یزد ۰.۳۱ درصد، شوشتر ۰.۲۹ درصد، شاهرود و بوشهر و تبریز هر کدام ۰.۲۷ درصد و کرمانشاه ۰.۲۵ درصد بوده است.

کمترین پوشش واکسیناسیون کرونا در نوبت سوم نیز در گرگان با صفر درصد، تربت حیدریه ۰.۰۶ درصد، تربت جام ۰.۰۹ درصد، مشهد ۰.۰۹ درصد،  ایران ۰.۱۱ درصد، زاهدان ۰.۱۲ درصد، خرم آباد ۰.۱۲ درصد، زابل ۰.۱۲ درصد، رفسنجان ۰.۱۳ درصد و قم هم ۰.۱۳ درصد بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + 15 =

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه