تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

 

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوریتعیین جریمه برای افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند، مذاکره روحانی و پوتین، آرامش نسبی در منطقه قره‌باغ، مخالف مرجع قضایی امریکا با درخواست ترامپ برای لغو رأی گیری پستی و… از تیترهای مطبوعات امروز است.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹|خبر فوری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.