مرور برچسب

کنگره آمریکا

مراحل استیضاح و برکنار کردن ترامپ

با رای اکثریت نمایندگان مجلس، موضوع استیضاح به سنا کشیده شده و دادگاهی در سنا تشکیل می‌شود. مجلس نمایندگانی را به عنوان دادستان انتخاب کرده و مانند هیئت منصفه در سنا عمل خواهند کرد.مراحل استیضاح و برکنار کردن ترامپ|خبر فوری برای محکوم شدن ترامپ رای دو سوم سنا نیاز است. در صورت محکوم شدن ترامپ در سنا، وی از قدرت و تمامی امکانات مرتبط با قدرت برکنار می‌شود. مراحل استیضاح و برکنار کردن ترامپ|خبر فوری