مرور برچسب

کلیه ها

توصیه‌هایی برای حفظ سلامتی کلیه‌ها

کلیه از اندامهای حائز اهمیت در بدن است که عملکرد صحیح آن برای حفظ سلامت ضروری است. حفظ سلامت کلیه ها برای برخورداری از وضعیت جسمی مطلوب ضرورت دارد. به همین دلیل در افرادی که یکی از کلیه های خود را از دست داده اند، حفظ وضعیت کلی سلامت آسان نیست. در این شرایط فرد به انجام دیالیز نیاز پیدا می کند. درصورتیکه کلیه ها از سلامت برخودار