مرور برچسب

کاهش مصرف برق

مصرف برق مشترکان پرمصرف خانگی ۷ درصد کاهش یافت

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: در حال حاضر ۴.۳ درصد به تعداد مشترکان کم مصرف و ۲.۴ درصد به مشترکان خوش مصرف افزوده شده و ۶.۷ درصد از جمعیت مشترکان خانگی پرمصرف در کشور کاهش یافته است. غلامعلی رخشانی مهر، سهم مشترکان شهری را با ۴۶ میلیون قبض خانگی ۲۰ درصد کم مصرف، ۴۹ درصد خوش مصرف و ۳۰ درصد پرمصرف و سهم مشترکان روستایی را ۳۰ درصد کم