مرور برچسب

کارگر ساختمانی

پشت پرده کتک زدن یک کارگر توسط مأموران شهرداری

5f6344d55a04f_2020-09-17_15-43
شهردار محمدشهر کرج، ضرب و شتم یک کارگر ساختمانی توسط کارکنان بخش خصوصی یک شرکت را در این شهر تائید کرد و گفت: عوامل ضرب و شتم این کارگر ساختمانی اخراج شدند.
سعید صفری با اشاره به ضرب و شتم یک کارگر ساختمانی در محمد شهر کرج توسط عوامل یک شرکت پیمانکاری وابسته به شهرداری این شهر، اظهار کرد: درگیری و ضرب و شتم توسط کارگران ساختمانی شروع شده است.