مرور برچسب

قیمت نان

فروش قسطی نان با گرو گرفتن کارت ملی / شهروندان برخی مناطق نانوایی‌ها به بدهکار شده‌اند

فروش قسطی نان با گرو گرفتن کارت ملی / شهروندان برخی مناطق نانوایی‌ها به بدهکار شده‌اندنانواهایی وجود دارند که نان را قسطی می‌فروشند. بعضی‌هایشان کارت ملی مشتری‌ها را گرو گرفته‌اند و بعضی هم به حساب آشنایی و همسایگی کار می‌کنند و فقط به نوشتن اسم و بدهی اکتفا کرده‌اند. با خط نه چندان خوشی نوشته است: «حساب نان وایی»! آخرین صفحه دفتر حساب را با خودکار آبی به دو نیم کرده و ردیف‌های طولانی اسم است که پشت هم قطار شده‌اند.