مرور برچسب

قسمت دوم

داستان اخرین آرزوی لیلی – قسمت دوم

قسمت اول اینجاست قسمت دوم نوشته شبنم حاجی اسفندیاری گوینده آیدا قره گوزلو پادکست: آخرین آرزوی لیلی - قسمت دوم داشتم خواب می دیدم. همه خانواده بودن و انگار به سفر رفته بودیم. نمی دونم کجای ماجرا بودم که با صدای زنگ تلفن از خواب پریدم. وای خدایا دیرم شد. باید برم سرکار. اما نه. من که امروز تو مرخصی ام. ساعت یازده و نیم بود. به دور و برم…