مرور برچسب

قانون گرفتن مهریه

زن چگونه می‌تواند جلوی فرار مرد از پرداخت مهریه را بگیرد؟

زن چگونه می‌تواند جلوی فرار مرد از پرداخت مهریه را بگیرد؟|خبر فوریبرخی از وکلا اعتقاد دارند، مهریه همان است که قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در زمان عقد ازدواج در قباله درج می‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش آن باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود. فزایش مهریه موضوعی است که در قانون مدنی از آن ذکری به میان نیامده است، با وجود این به لحاظ طرح دعاوی بسیار در محاکم پیرامون افزایش مهریه و