مرور برچسب

قانون سن بازنشستگی

جزییات تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی

جزییات تغییر سن بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی|خبر فورینایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است، گفت: در صورت اجرایی شدن این قانون شامل حال بیمه شدکان جدید و افراد کم سابقه می شود. علی حیدری در گفتگو با در خصوص اینکه آیا افزایش سن بازنشستگی نیز جزء اصلاح قوانین سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شده است یا خیر گفت: بله افزایش سن بازنشستگی