مرور برچسب

قانون اساسی

محدودیت رفت‌وآمد شبانه در شهرها چقدر با قانون اساسی سازگار است؟

محدودیت رفت‌وآمد شبانه در شهرها چقدر با قانون اساسی سازگار است؟|خبر فوریاخیرا دستور تعطیلی بازارها از ساعت ۱۸ در شهرها صادر شده است و احتمال دارد مقررات منع آمد و شد از ساعت ۲۱ در هم اجرا شود. چقدر این تصمیمات با قانون اساسی همراستا است؟ از دیروز مقررات تعطیلی اجباری بازار در شهرها از ساعت ۱۸ اجرا شده است و زمزمه هایی هم درباره منع آمد و شد از ساعت ۲۱ به گوش می رسد که دلیل آن هم قفل شدگی(۱) نظام درمانی کشور