مرور برچسب

فیلم اقتباسی

محمدعلی کلی چرا تن به عضویت در ارتش آمریکا نداد؟

خودداری محمدعلی کلی، اسطوره دنیای بوکس از پیوستن به ارتش آمریکا به دلیل باورهای دینی خود، سوژه یک فیلم اقتباسی خواهد شد. فیلمی جدید درباره محمدعلی کلی بر مبنای کتاب «نیش‌زننده مانند یک زنبور: محمد علی در برابر ایالت متحده آمریکا» نوشته لی مونتویل ساخته می‌شود. این کتاب با تمرکز بر پیامدهای فرهنگی و سیاسی خودداری محمدعلی کلی برای خدمت در