مرور برچسب

فقر شدید

کرونا تا سال ۲۰۲۱ چند میلیون نفر را دچار فقر شدید خواهد کرد؟

کرونا تا سال ۲۰۲۱ چند میلیون نفر را دچار فقر شدید خواهد کرد؟|خبر فوریانتظار می‌رود همه‌گیری ویروس کرونا ۸۸ میلیون نفر دیگر را در سال جاری میلادی به جمع ۱۱۵ میلیون نفری که در فقر شدید به سرمی‌برند اضافه کندواین تعداد با توجه به شدت رکود اقتصادی به وجود آمده، تا ۲۰۲۱ به ۱۵۰ میلیون نفر برسد. انک جهانی هشدار داد انتظار می‌رود فقر شدید جهانی برای اولین بار طی ۲۰ سال گذشته در ۲۰۲۰ افزایش یابد که دلیل آن بحران