مرور برچسب

فرزند نامشروع

قرار است شناسنامه برای فرزندان حاصل از رابطه نامشروع صادر شود؟

5f61b494c859d_2020-09-16_11-15
امروز دو گفت و گو با سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شد، او در اولی می گفت که قرار است برای فرزندان حاصل از رابطه نامشروع شناسنامه صادر شود و در دومی خبر اولش را تکذیب می‌کرد.
این دو گفت و گو را بخوانید: ثبت احوال: فرزندان حاصل از رابطه نامشروع هم شناسنامه دریافت می‌کنند گفت و گوی اول که با برنا صورت گرفته بود، به این شرح است: سخنگوی