مرور برچسب

فدراسیون ووشو

محرومیت خواهران منصوریان بخشیده شد

محرومیت «سهیلا منصوریان» از سوی کمیته استنیاف فدراسیون بخشیده و محرومیت «شهربانو منصوریان» هم به حالت تعلیق در آمد. کمیته استیناف فدراسیون ووشو پس از درخواست تجدیدنظرخواهی «سهیلا منصوریان» نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون ووشوی جمهوری اسلامی ایران، مطابق با ماده ۹ آیین نامه انضباطی و تقاضای حاکی از تعهد برای عدم تکرار خطای گذشته،