مرور برچسب

بخشودگی

بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط وام مسکن تا پایان تیرماه

5f00a934ece22_2020-07-04_20-37
در صورتی که مشتریان بانک عامل بخش مسکن تا پایان تیر ماه همه یا بخشی از مانده اقساط خود را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت اقساط خواهند شد.
در صورتی که مشتریان بانک عامل بخش مسکن تا پایان تیر ماه همه یا بخشی از مانده اقساط خود را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت اقساط خواهند شد. مالک آزادیان رئیس اداره کل پیگیری