مرور برچسب

ایرانشهر

تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر بازداشت شدند

تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر بازداشت شدند|خبر فوریدادستان ایرانشهر گفت: تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر توسط عوامل امنیتی این شهرستان دستگیر و بازداشت شدند. سعید راشکی با تایید بازداشت یک سری از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر توسط عوامل امنیتی این شهرستان دستگیر و بازداشت شدند. راشکی افزود: جزئیات پرونده افراد