مرور برچسب

اپراتورهای تلفن همراه

پوشش تلفن همراه داخل ساختمان جزو تعهدات اپراتورهاست

پوشش تلفن همراه داخل ساختمان جزو تعهدات اپراتورهاست|خبر فوریبه گفته مدیرکل دفتر نظارت برخدمات ارتباطی وفناوری اطلاعات رگولاتوری، اپراتورها در پروانه خود متعهد شدند که تمام شهر را از نظر  آنتن تلفن همراه پوشش بدهند و این تعهدداخل ساختمان‌ها، پارک‌هاوپاساژهای متعارف رادربر می‌گیرد. گستردگی پوشش تلفن همراه یکی از مباحث مهم در بخش ارتباطات سیار است که با میزان رضایت مشتری از اپراتورهای تلفن همراه