مرور برچسب

امیرحسین مرادی

روایت یک جلسه/ داستان دو نخبه دانشگاه شریف که در دام منافقین افتادند!

پس از نامه‌نگاری‌ مسئولین دانشگاه شریف با رئیس قوه‌ی قضائیه پیرامون وضعیت امیرحسین مرادی و علی یونسی، مسئولین دادستانی عمومی و انقلاب تهران توضیحاتی ارائه کرده و به پرسش‌های دانشجویان و اساتید پاسخ دادند.
پس از نامه‌نگاری‌ مسئولین دانشگاه با رئیس قوه‌ی قضائیه پیرامون وضعیت امیرحسین مرادی و  علی یونسی، مسئولین دادستانی عمومی و انقلاب تهران با