مرور برچسب

امیراحمدی

گالیله و “بابامسعود” کار دست امیراحمدی داد؛ مجری جنجالی شبکه یک برکنار شد!

5f21405f8f7cb_5f21405f8f7ce
امیراحمدی مجری برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما، توسط مدیریت این شبکه، کنار گذاشته شد.
عبدالرضا امیراحمدی که با اظهارنظر جنجالی اش در قهرمانی پرسپولیس و استفاده از ترکیب “بابا مسعود” و گالیله در صدر اخبار قرار گرفته بود، باعث شده مدیران شبکه یک، عذر او را بخواهند و از شبکه یک سیما و برنامه صبح بخیر ایران، کنار گذاشته شود. به نظر می رسید