مرور برچسب

افزایش رطوبت

کاهش سرایت ویروس کرونا با کمک دستگاه‌های بخارساز

کاهش سرایت ویروس کرونا با کمک دستگاه‌های بخارساز|خبر فوریابررایانه ژاپنی نشان داد که رطوبت می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش پراکندگی ذرات ویروس داشته باشد و نتایج این تحقیق به افزایش خطر سرایت ویروس کرونا در شرایط خشک و در فضای داخلی در ماه‌های زمستان اشاره دارد. بر اساس نتایج تحقیقات موسسه تحقیقاتی Riken و دانشگاه کوبه ژاپن این یافته نشان می‌دهد که استفاده از دستگاه‌های رطوبت ساز ممکن است در