مرور برچسب

آمار خودکشی

ترِند، تابو و آبرو!

ترِند، تابو و آبرو!|خبر فوریشاید اگر شبکه‌های اجتماعی و چیزی به نام «تِرند» شدن یک خبر نبود، خودکشی‌های اخیر هم مثل تمام نمونه‌های پیشین در هاله‌ای از ظن و گمان و تابوهای فرهنگی گم و فراموش می‌شد. خودکشی برای جامعه سنتی ما نه تنها جنایتی در حق بازماندگان، بلکه به مثابه‌ی تابویی، ذیل آبروی خانواده تلقی می‌شود. همین میل به آبروداری سبب شده که مراجعه به