مرور برچسب

آسیب روانی

کرونا؛ داغی که تا به ابد بر دل خواهد ماند

دم‌دمای اسفند ماه بود که خبر مرگ دو هم‌وطن بر اثر ابتلا به کرونا در کشور پیچید، اوایل از حضورش هراس داشتیم اما نه خیلی... هنوز از حضور عزیزانمان غرق در لذت بودیم، خبری از واقعە مرگ هر روزه نبود. در قرنطینە ماندیم، عید را در انزوا به سر بردیم، سیزدە بدر را در خانە بە در کردیم؛ مدام با خود می‌گفتیم این کرونا هم که مارکش چینی است،