0

مجموع ابتلا

0

مجموع فوتی ها

0

بهبودیافتگان

0

ابتلای امروز

0

مرگ و میر امروز

0

موارد بحرانی

کشور مبتلایان مبتلایان کنونی موارد بحرانی فوتی ها بهبود یافته ابتلای امروز مرگ و میر امروز میزان مرگ و میر (%) میزان بهبود یافتگان (%) مجموع تست ها