مرور رده

سیاسی

پدرم رفع حصر نشده است

پسر مهدی کروبی گفت: کماکمان قفل منزل پدرم در دست نیرو‌های امنیتی است، به این معنا که باز شدن و بسته شدن