ماجرای توله یوزپلنگ ها ، الگوی مینیمال مدیریت در ایران

چرا کوچکترین مسائل، از تامین گندم و روغن و گوشت و نهاده های دامی و شیر توله ببر گرفته تا کیفیت خودرو و عوامل کلان اقتصادی را به تحریم نسبت داده  می شود و از تحریم به عنوان عاملی برای سرپوش گذاشتن بر کارنابلدی و سوء مدیریت و بی لیاقتی و رانت خواری و ... سوء استفاده می شود؟! عصرایران - دیروز خبر تلف شدن دومین توله یوزپلنگ "ایران" منشر شد،…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه