قیمت پراید در یک دهه گذشته

 

قیمت پراید در یک دهه گذشته|خبر فوریقیمت پراید در یک دهه سیر صعودی داشته است.

۱۳۹۰: ۸.۵ میلیون تومان

۱۳۹۱: ۱۰ میلیون تومان
۱۳۹۲: ۱۶.۵ میلیون تومان
۱۳۹۳: ۱۹.۵ میلیون تومان
۱۳۹۴: ۲۰ میلیون تومان
۱۳۹۵: ۲۰.۸ میلیون تومان
۱۳۹۶: ۲۱.۲ میلیون تومان
۱۳۹۷: ۲۳.۵ میلیون تومان
۱۳۹۸: ۴۵.۹ میلیون تومان
مهر ماه سال ۱۳۹۹: ۱۳۵ میلیون تومان

 

نظرات بسته شده است.