ماجرای این دو نامه ۲۰۰ میلیارد تومانی چیست؟ / چرا خارج از شمول؟

 یکی از این نامه ها درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان «خارج از شمول» است و دیگری هم درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان برای گروه های جهادی در روستاهاست.

ماجرای این دو نامه 200 میلیارد تومانی چیست؟ / چرا خارج از شمول؟

معاون اجرایی رئیس جمهور، هم اکنون رئیس ستاد انتحاباتی یکی از کاندیداهاست. این نامه های معاونت مذکور نیز همزمان با ایام انتخابات به فضای مجازی درز کرده اند.
 یکی از این نامه ها درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان «خارج از شمول» است و دیگری هم درخواست ۱۰۰ میلیارد تومان برای گروه های جهادی در روستاهاست.
جا دارد نهاد ریاست جمهوری در این باره شفاف سازی کند.
ماجرای این دو نامه 200 میلیارد تومانی چیست؟ / چرا خارج از شمول؟
ماجرای این دو نامه 200 میلیارد تومانی چیست؟ / چرا خارج از شمول؟

نظرات بسته شده است.