مرور رده

کار و کسب

خبرهای مربوط به کسب و کارهای قدیمی و جدید، انتشار خبرهای مربوط به کسب و کارهای الکترونیکی و مجازی، استارتاپ و اپلیکیشن های خدماتی –

پمپ آب

در سیستم‌های آبیاری شهری، روستایی و…