مرور برچسب

گوگل ارث

عکس عجیبی که مرد ژاپنی در گوگل ارث پیدا کرد!

عکس عجیبی که مرد ژاپنی در گوگل ارث پیدا کرد!|خبر فورییک مرد ژاپنی که به علت شیوع کرونا در حال رصد خانه پدری اش با گوگل ارث بود، تصاویری از پدر متوفایش پیدا کرد. تصاویری که یک مرد ژاپنی با نرم افزار گوگل ارث از پدرش که ۷ سال پیش فوت کرد پیدا کرده به تصاویری داغ در توئیتر تبدیل شده اند. این مرد ژاپنی  گفت این اتفاق هنگامی رخ داد که او به خاطر همه گیری کرونا با گوگل ارث سرگرم رصد خانه پدری اش