مرور برچسب

کیهان کلهر

کنایه‌های کیهان کلهر به خاکسپاری شجریان

کنایه‌های کیهان کلهر به خاکسپاری شجریان|خبر فوریاستاد موسیقی ایران دلیل حضور نداشتنش در مراسم خاکسپاری محمدرضا شجریان در توس را توضیح داد. کیهان کلهر درباره دلیل حضور نداشتنش در مراسم خاکسپاری محمدرضا شجریان در توس گفت: دوست نداشتم تا وقتی زنده‌ام و اختیارم تحت اراده من است اینطرف حصار آهنین روی صندلی نشسته باشم و مردم آنطرف حصار چشمشان به ما نشسته‌ها باشد. کنایه‌های کیهان کلهر به خاکسپاری شجریان|خبر فوری کنایه‌های کیهان کلهر به خاکسپاری شجریان|خبر فوری