مرور برچسب

کتاب ریاضی سوم

منطق پوسیده جنسیتی و حذف دختران از روی جلد کتاب

انتشار تصاویر کتاب درسی ریاضی سوم ابتدایی انتقادات بسیاری  را برانگیخت. حذف تصاویر نقاشی 2 دختر بچه از روی جلد، قطعاً بصورت سهوی نبوده است . ناظر و کسی که دستور حذف این دو کودک دختر را از روی جلد کتاب داده است نیت و دلیلی منطقی (به ضعم خودش) داشته است. حذف تصویر دخترا ن از روی کتاب پایگاه خبری رسا نشر - حاشا که تصویر 2 دختر بچه را هم در تصویر کتاب ریاضی سومابتدایی نتوانستند…