مرور برچسب

فوت شدن

درباره فوت عزیزان به کودکان دروغ نگویید

درباره فوت عزیزان به کودکان دروغ نگویید|خبر فورییک مشاور درباره نحوه سپری شدن دوران سوگ در کودکان گفت: هنگام فوت عزیزی لازم است والدین و یا اطرافیان کودک با بیانی صادقانه و با صراحت در گفتار و متناسب با سن و رشد شناختی و زبانی کودک فوت آن عزیز را برای کودک توضیح دهند. مریم فولادی با تاکید بر لزوم بیان صادقانه فوت عزیزی برای کودک، متناسب با سن و رشد شناختی و زبانی او اظهار کرد: برخی