مرور برچسب

فائزه هاشمی

موضعی که آقا محسن در خصوص اظهارات فائزه خانم گرفتند، مورد تائید ما هم است

برادر آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: این برداشت اشتباه است که با تحریم، مردم ایران بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. من موافق نظر فائزه خانم نیستم و موضعی که محسن آقا گرفتند در برابر این حرفها مورد تائید ما هم است. محمد هاشمی رفسنجانی در رابطه با اظهارات فائزه هاشمی گفت: موضعی که فائزه خانم گرفتند مورد تأئید خانواده ما نیست. ایشان گفته بودند