مرور برچسب

اکبر طبر

سحر تبر خطرناکتر از اکبر طبر!

5eec89977fe9e_2020-06-19_14-17
درباره دادگاه اکبر طبری زیاد گفته شده و خواهد شد. اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید این است که دست کم برای بخش‌هایی از مجموعه حاکمیت در ایران، نظارت بر سحر تبرها اهمیتش بیشتر از اکبر طبری‌ها است.
این روزها که پرونده اکبر طبری‌پور در جریان بررسی قرار گرفته، هر کس به طریقی در حال توجیه این مساله است که «اگر طبری انقدر فاسد بوده چطور سالیان طولانی