مرور رده

کتابخانه

داداگاه وجدان – دو پدر

نویسنده این قسمت: مهدی سوری من براش دریا بودم. اما اون اقیانوس میخواست! من همه چیزم رو به پاش ریختم اما باز هم…